Home
Hi There, I'm

Yaron Yameni

Poet of Eden

Home

About Me

יש לי הרבה מה לספר לכם
עם שלום בליבי, נוסע וחי בין שני עמים, משם כותב סיפורים נפלאים.
הצטרפו לרשימת הקוראים ותומכים, יחד נוציא לאור ספר שופע חכמה והשראה.
האם נצליח להפוך שנאה - לאהבה;
מלחמה - לשלום, אויב - לאוהב;
גהינום איום - לגן עדן נפלא.
הספר מציג טיפות קטנות של אנושיות גדולה, מעל ומעבר לכל הגדרות.